PMOGroup

Przeglądy


Strategia

Oferta kierowana jest do średnich i dużych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm dynamicznych, aspirujących do uzyskania pozycji lidera rynku, kreowania nowych przedsięwzięć, ale także firm o stabilnej pozycji, które chcą znacząco usprawnić swój dotychczasowy sposób działania.

PM

Staramy się wskazać organizacjom co działa, i co nie działa, i jeszcze co… działa jako proces nieformalny. Diagnozujemy wąskie gardła w procesach oraz rekomendujemy rozwiązania. Odpowiadamy na pytanie, jak w rzeczywistości wyglądają kompetencje w zakresie realizacji procesów zarządczych, jakie są tematy tabu, co musi się wydarzyć, żeby opracowane procesy sprawnie regulowały wewnętrzne życie organizacji.

Procesy

Identyfikacja wewnętrznych procesów zachodzących w organizacji, rozpoznanie ich przebiegu, mocnych i słabych stron, a następnie uzupełnienie i rekonstruowanie w oparciu o najlepsze praktyki, normy i standardy uznane jako wytyczne międzynarodowe, pozwala uporządkować wiedzę na temat metod pracy. Najważniejsze w tym zakresie jest podjęcie decyzji, które z działań i w jakiej formie należy włączyć do wewnętrznych procesów i procedur, które należy usprawnić, a które wyeliminować, ponieważ zakłócają pracę, generują koszty lub są zwyczajnie zbędne. Propozycje rekomendowane przez nas oraz niezbędne usprawnienia w tym zakresie, bazują na najlepszych ogólnoświatowych praktykach w zarządzaniu organizacją, ludźmi oraz projektami. Uzupełniamy je o już sprawdzone i funkcjonujące w organizacjach metody i techniki.

Psychologiczne

PMOGroup™ oferuje ekspertów gwarantujących realizację głównych idei coachingu przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych. Oferujemy jednolitą jakość usług poprzez udostępnienie coachów certyfikowanych.

Bezpieczeństwo

1. Podjęcie wszystkich kroków zgodnie z wymogami prawnymi i biznesowymi w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania firmy – bezpieczna organizacja to również bezpieczeństwo Zarządu

2. Zapewnienie racjonalnych i obiektywnych metod wsparcia podejmowania decyzji

3. Nadzór nad działaniami mającymi na celu minimalizacji skutków wystąpienia niepożądanych zjawisk – monitorowanie i wprowadzenie pro aktywnych działań (w tym korygujących)

4. Powiązanie zarządzania ryzykiem zarówno z procesami jak i zasobami oraz otoczeniem biznesowym

5. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń – analiza ryzyka i analiza wpływu

6. Nadzór nad czynnikami powodującymi zagrożenia – przyporządkowanie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykami


Usługi według metody dostarczania