PMOGroup

Bezpieczeństwo


Szkolenia

Celem szkolenia jest zrozumienie założeń ryzyk strategicznych i zdolność oceny zjawisk występujących w projektach. Istotne jest nabycie umiejętności identyfikowania niespójności i braków w realizacji projektów. Wynikiem kursu są m.in. świadomość uczestników dotycząca ryzyk związanych z niepełną komunikacja z kierownikami projektów oraz zrozumienie wagi pro aktywnej postawy w zarządzaniu harmonogramem. Stąd istotne jest zrozumienie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, inwentaryzacja zagrożeń i ryzyk i umiejętność analizy harmonogramów pod tym kątem. Kurs ma przyczynić się do ustrukturyzowanego, systematycznego podejścia do realizacji zadań i stałego monitorowania zdarzeń.

Kurs wzmacnia świadomość podejścia procesowego i podkreśla istotność stosowania cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), w czym odwołuje się m.in. do podejścia zalecanego przez normę ISO 9001. Wprowadza tez podstawowe pojęcia związane z modelowym podejściem do zarządzania ryzykiem (ISO 31000).

Wdrożenia

1. Podjęcie wszystkich kroków zgodnie z wymogami prawnymi i biznesowymi w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania firmy – bezpieczna organizacja to również bezpieczeństwo Zarządu

2. Zapewnienie racjonalnych i obiektywnych metod wsparcia podejmowania decyzji

3. Nadzór nad działaniami mającymi na celu minimalizacji skutków wystąpienia niepożądanych zjawisk – monitorowanie i wprowadzenie pro aktywnych działań (w tym korygujących)

4. Powiązanie zarządzania ryzykiem zarówno z procesami jak i zasobami oraz otoczeniem biznesowym

5. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń – analiza ryzyka i analiza wpływu

6. Nadzór nad czynnikami powodującymi zagrożenia – przyporządkowanie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykami

Przeglądy

1. Podjęcie wszystkich kroków zgodnie z wymogami prawnymi i biznesowymi w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania firmy – bezpieczna organizacja to również bezpieczeństwo Zarządu

2. Zapewnienie racjonalnych i obiektywnych metod wsparcia podejmowania decyzji

3. Nadzór nad działaniami mającymi na celu minimalizacji skutków wystąpienia niepożądanych zjawisk – monitorowanie i wprowadzenie pro aktywnych działań (w tym korygujących)

4. Powiązanie zarządzania ryzykiem zarówno z procesami jak i zasobami oraz otoczeniem biznesowym

5. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń – analiza ryzyka i analiza wpływu

6. Nadzór nad czynnikami powodującymi zagrożenia – przyporządkowanie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykami

IT

Wprowadzenie i monitorowanie procedur zarządzania procesami bezpieczeństwa informatycznego.

Procedury zachowania ciągłości biznesowej.

Zarządzanie incydentem oraz procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa i ochrony danych.

Rozpoznanie socjotechnicznych metod pozyskiwania danych poufnych.

Outsourcing

1. Podjęcie wszystkich kroków zgodnie z wymogami prawnymi i biznesowymi w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania firmy – bezpieczna organizacja to również bezpieczeństwo Zarządu

2. Zapewnienie racjonalnych i obiektywnych metod wsparcia podejmowania decyzji

3. Nadzór nad działaniami mającymi na celu minimalizacji skutków wystąpienia niepożądanych zjawisk – monitorowanie i wprowadzenie pro aktywnych działań (w tym korygujących)

4. Powiązanie zarządzania ryzykiem zarówno z procesami jak i zasobami oraz otoczeniem biznesowym

5. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń – analiza ryzyka i analiza wpływu

6. Nadzór nad czynnikami powodującymi zagrożenia – przyporządkowanie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykami


Usługi według metody dostarczania