PMOGroup

Szkolenia


Strategia

Celem szkolenia jest zrozumienie założeń ryzyk strategicznych i zdolność oceny zjawisk występujących w projektach. Istotne jest nabycie umiejętności identyfikowania niespójności i braków w realizacji projektów. Wynikiem kursu są m.in. świadomość uczestników dotycząca ryzyk związanych z niepełną komunikacja z kierownikami projektów oraz zrozumienie wagi pro aktywnej postawy w zarządzaniu harmonogramem. Stąd istotne jest zrozumienie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, inwentaryzacja zagrożeń i ryzyk i umiejętność analizy harmonogramów pod tym kątem.
Kurs ma przyczynić się do ustrukturyzowanego, systematycznego podejścia do realizacji zadań i stałego monitorowania zdarzeń.

Kurs wzmacnia świadomość podejścia procesowego i podkreśla istotność stosowania cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), w czym odwołuje się m.in. do podejścia zalecanego przez normę ISO 9001. Wprowadza tez podstawowe pojęcia związane z modelowym podejściem do zarządzania ryzykiem (ISO 31000).

PM

Warsztaty umożliwiają nabycie odpowiednich kompetencji (wiedzy, umiejętności, kształtowanie właściwych postaw), które istotnie zwiększają prawdopodobieństwo powodzenia realizowanych zadań. Moduły są dostępny w wersji podstawowej, jak i zaawansowanej (pogłębionej o proponowane podejścia takie jak np.: dynamic scheduling, managing successful projects, managing successful programs, iso 31000, PROSCI® methodology i wiele innych.

Procesy

Pierwszym krokiem do analizy procesów w organizacji powinno być poznanie zasad zarządzania procesami jak również zasad opisywania i analizowania procesów. Cykl szkoleń poświęconych analizie i modelowaniu procesów z wykorzystaniem notacji BPMN a także symulacji i doskonaleniu procesów umożliwia przygotowanie się do analiz. Szkolenia te są niezbędne bez względu na to, czy organizacja samodzielnie modeluje i analizuje procesy (uczą jak to robić) czy korzysta z doradców zewnętrznych (przygotowują do współpracy z konsultantami zewnętrznymi).
Szkolenia prowadzone są metodą warsztatową i mogą być profilowane na potrzeby konkretnego uczestnika (przykłady użytkownika). Podczas szkoleń uczestnicy samodzielnie modelują i doskonalą procesy.

Psychologiczne

Aby skutecznie prowadzić biznes, menedżerowie o wysokiej motywacji i potrzebie osiągnięć próbują zmuszać zespół do realizacji coraz ambitniejszych celów i bardziej intensywnego działania. Gromią innych za opieszałość, spoczywanie na laurach i bezwładność. Jednak szlachetne motywy rodzą opór i wywołują sytuacje konfliktowe. W tym zakresie proponujemy szkolenia m.in. z następujących zagadnień:

Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

Efektywna praca w zespole

Radzenie sobie ze stresem i asertywność

Rozwiązywanie konfliktów

Doskonalenie umiejętności coachingowych

Bezpieczeństwo

Celem szkolenia jest zrozumienie założeń ryzyk strategicznych i zdolność oceny zjawisk występujących w projektach. Istotne jest nabycie umiejętności identyfikowania niespójności i braków w realizacji projektów. Wynikiem kursu są m.in. świadomość uczestników dotycząca ryzyk związanych z niepełną komunikacja z kierownikami projektów oraz zrozumienie wagi pro aktywnej postawy w zarządzaniu harmonogramem. Stąd istotne jest zrozumienie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, inwentaryzacja zagrożeń i ryzyk i umiejętność analizy harmonogramów pod tym kątem.
Kurs ma przyczynić się do ustrukturyzowanego, systematycznego podejścia do realizacji zadań i stałego monitorowania zdarzeń.

Kurs wzmacnia świadomość podejścia procesowego i podkreśla istotność stosowania cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act), w czym odwołuje się m.in. do podejścia zalecanego przez normę ISO 9001. Wprowadza tez podstawowe pojęcia związane z modelowym podejściem do zarządzania ryzykiem (ISO 31000).


Usługi według metody dostarczania