PMOGroup

Kodeks konsultanta

1. Konsultanci PMOGroup™ niezależnie od okoliczności w jakich pracują zapewniają klientom specjalistyczną wiedzę, umiejętności, porady i wszechstronne wsparcie na najwyższym dostępnym im poziomie.

2. Konsultanci PMOGroup™ są zobowiązani dążyć do podnoszenia rangi zawodu trenera i konsultanta zarządzania i rozwoju zawodowego oraz do ochrony dobrego imienia zawodu i wykonujących go osób.

3. Obowiązkiem Konsultantów PMOGroup™ jest nieustanne dążenie do poprawy osiąganych rezultatów pracy treningowej i doradczej poprzez rozwijanie swoich umiejętności oraz wzbogacanie i aktualizację wiedzy zawodowej i ogólnej.

4. Obowiązkiem Konsultantów PMOGroup™ jest pełny rozwój zawodowy ludzi, z którymi i dla których pracują, oraz tworzenie warunków do ich samorozwoju, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy i kontekstu organizacyjnego w jakim ona przebiega.

5. Obowiązkiem Konsultantów PMOGroup™ jest umożliwienie organizacji dla której pracują, realizację w największym możliwym stopniu jej celów aktualnych i przyszłych, poprzez wykorzystanie swej najlepszej wiedzy i umiejętności.

6. Obowiązkiem Konsultantów PMOGroup™ jest znajomość własnych ograniczeń w sferze wiedzy i umiejętności i powstrzymanie się od działań, do których nie są jeszcze właściwie przygotowani, lub odpowiednio wykwalifikowani.

7. Konsultanci PMOGroup™ powinni zachowywać wysokie standardy moralne i obyczajowe w stosunku do ludzi znajdujących się w ich strefie wpływu i otoczeniu.

8. Konsultanci PMOGroup™ są zobowiązani do zachowania wymogów poufności.