PMOGroup

Jak rozwijać organizację?

Zarządzanie projektami


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

działalność operacyjna funkcjonuje właściwie, ale to nie wystarcza – trzeba się rozwijać

zadania związane z rozwojem organizacji wymagają większej koordynacji

zadania rozwojowe i działalność operacyjna konkurują ze sobą

cele krótkoterminowe dominują nad celami o dłuższym horyzoncie czasowym

pracownicy mają problem z określeniem priorytetów

budowanie opisu przedsięwzięcia – od inicjalizacji do planu projektu

tworzenie harmonogramów i budżetów

zarządzanie harmonogramem i budżetem

techniki aktualizacji

zarządzanie wartością wypracowaną (Earned Value)

konta kosztowe a rozwiązania IT

zarządzanie zakresem (zgodnie z wytycznymi Kerznera – pełzający zakres i jego negatywny wpływ na projekty)

zarządzanie niepewnością̨ w projektach

zarządzanie kryzysem – wydarzenia incydentalne – jak „okiełznać chaos”

zarządzanie zasobami ludzkimi

zarządzanie dostawcami

zarządzanie jakością̨

zadania otrzymują swoich właścicieli o jednoznacznie określonych uprawnieniach i odpowiedzialności

zespoły projektowe zachowują się w sposób ustalony i stają się przewidywalne

zaangażowane kluczowych menedżerów w sprawy operacyjne jest minimalne i ograniczone do podejmowania kluczowych decyzji

zadnia rozwojowe są realizowane w zakładanym czasie, budżecie i na deklarowanym poziomie jakości

konsekwencje odstępstw od planu są łatwo i wcześnie identyfikowane dając czas i możliwość na wprowadzenie adekwatnych korekt

ambitni i zaangażowani pracownicy są wyróżniani stając się kierownikami projektów

dedykowana metodyka zarządzania projektami

Zarządzanie programami


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

realizowane projekty wymagają większej koordynacji

ograniczone zasoby wyzwalają w ambitnych kierownikach projektów potrzebę rywalizacji i wewnętrzną konkurencję

korzyści w jednych projektach osiągane są kosztem innych, a bilans korzyści dla organizacji jest zerowy

badanie:

krytycznych czynników sukcesu (CSF)

kluczowych wskaźników efektywności, które determinują̨ dostarczane organizacji oczekiwania (benefity)

promowanie roli Menadżera Programu, który odpowiada za:

koordynowanie działań we współbieżnych projektach

nadawanie priorytetów

ustalanie sekwencji czynności w wielu projektach (plan skonsolidowany)

zarządza punktami styku

organizacja osiąga zakładane benefity znacznie niższym kosztem

osiągane korzyści biznesowe są szybciej konsumowane

wyeliminowana zostaje skłonność do autokanibalizmu profitów w poszczególnych projektach

dedykowana metodyka zarządzania programami

Zarządzanie portfelami


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

organizacja konfrontuje się z ograniczeniami – brak czasu, ludzi, pieniędzy, technologii

powszechność ograniczeń na szczęście skłania do koncentracji na możliwościach i ciągłym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: co z perspektywy naszej działalności jest najważniejsze?

użycie narzędzia, które ułatwia organizacji koncentrowanie wysiłku na realizacji projektów, które:

są zgodne ze strategią

przynoszą̨ największa wartość́ biznesową

są zrównoważone pod względem przyjętych kategorii (ryzyka, zdolności biznesowej, typu pracy, zakresu, zasięgu etc.)

jednoznaczne sprawdzenie co jest ważne z perspektywy celów realizowanych przez organizację

efektywne lokowanie zasobów tam, gdzie realizowane są̨ najważniejsze przedsięwzięcia

możliwość świadomej rezygnacji z projektów, które są̨ za słabo zbadane, zbyt ryzykowne, za drogie itd. odpowiednio wcześniej, zanim słabości wykaże ich realizacja

dedykowana metodyka zarządzania portfelami

Budowanie i wdrażanie biur (PMO)


ŻYCIE I BIZNES STAWIAJĄ PRZED TOBĄ WYZWANIA

NA KTÓRE U NAS ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ

ABY OSIĄGNĄĆ KOLEJNY SUKCES

I UZYSKAĆ NAMACALNY EFEKT

jak uzyskać rzetelną, spójną i kompletną informację o projektach?

jak skrócić czas podejmowania decyzji przy zachowaniu ich optymalnej jakości?

jak ograniczyć konflikty zakresu i zasobów pomiędzy projektami?

Jak zapewnić standaryzację procesów zarządczych w obszarze projektów?

zapewnienie obiektywnej i aktualnej informacji o realizowanych projektach

coaching oraz bieżące wsparcie metodyczne kierowników projektów,

wsparcie operacyjne dla kierowników projektów

utrzymywanie, rozwój i dostosowanie metodyki zarządzania projektami w organizacji

identyfikowanie potrzeb rozwoju kompetencyjnego w zakresie zarządzania projektami

powstanie Biura Projektów, które:

efektywnie kontroluje realizację projektów w organizacji

zapewnia wymagane wsparcie metodyczne i pomoc w rozstrzyganiu konfliktów pomiędzy projektami

kierownictwo organizacji uzyskuje pełną informacją potrzebną do podejmowania optymalnych decyzji

dedykowana metodyka zarządzania PMO